VIDEOTON HOLDING ZRt. Adatvédelmi tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ

Álláspályázatra, álláskeresők adatbázisába, és duális képzésre jelentkezők személyes adatainak kezeléséről

 

 

A vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve a VIDEOTON vállalatcsoport az alábbiak szerint tájékoztatja az álláspályázatra, álláskeresők adatbázisába, valamint duális képzésre jelentkezőket, mint érintetteket, hogy jelentkezésükkel összefüggésben az alábbi adatkezelést végzi.

 

 1. Kezelt személyes adatok, adatkategóriák

 

A VIDEOTON vállalatcsoportba tartozó tagvállalatok az álláspályázatra és álláskeresők adatbázisába történő jelentkezésekkel összefüggésben a következő adatok, adattípusok kezelését végzik: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, értesítési cím, személyi igazolvány szám, képesítési adatok, nyelvismeret, álláspályázat esetén bérigény, fénykép, telefonszám, e-mail cím, önéletrajzban, motivációs levélben a jelentkező által megadott egyéb adatok, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van), nem magyar állampolgár esetén útlevélszám, tartózkodás-, munkavállalás engedélyezésének adatai.

Duális képzésre jelentkezés esetén további kezelt adatok: középiskola adatai (név és város), választott egyetem neve és szakja, bizonyítványok adatai.

 

 1. Személyes adatok forrása

 

Az 1. pontban megjelölt adatokat – jelen pontban írt kivétellel – a jelentkező adja meg a jelentkezése megküldésével egyidejűleg. Megadásuk nem kötelező, de hiányukban a foglalkoztatás esélyei csökkenhetnek.

A jelentkezőről esetlegesen készített munkáltatói feljegyzés a munkáltatónál keletkező adat.

 

 1. Adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja a jelentkezés, pályázat elbírálása, álláskereső adatbázisba történő felvétele, a kiválasztottal munkaszerződés kötése, illetve duális képzésre jelentkezés esetén hallgatói munkaszerződés kötése.

 

 1. Adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelések jogalapja egyrészt

 1. a jelentkező, mint érintett hozzájárulása, másrészt
 2. a tagvállalat jogos érdeke, az esetleges jogi igények, hatósági, bírósági eljárások, hatósági ellenőrzések lehetőségére tekintettel.

 

 1. Adatkezelésre jogosultak, címzettek, címzettek kategóriái

 

Az adatokat a pályázatot kiíró tagvállalatnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók kezelik. 

Álláspályázatra jelentkezés esetén külön erre irányuló hozzájáruló nyilatkozat alapján, amennyiben az érintett jelentkező kéri a jelentkező személyes adatai a VIDEOTON vállalatcsoporton belüli cégek munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói részére átadásra kerülhetnek a foglalkoztatás esélyeinek növelése érdekében.

Adatbázisba történő jelentkezés esetén a jelentkező személyes adatai a VIDEOTON vállalatcsoporton belüli cégek munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói kezelik, mivel a jelentkezés a VIDEOTON vállalatcsoporthoz történik.

Duális képzésre jelentkezés esetén a személyes adatok címzettjei a VIDEOTON vállalatcsoporton belüli, a duális képzésben részt vevő tagvállalatok munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói, mivel a jelentkezés a VIDEOTON vállalatcsoporthoz történik.

Amennyiben jelen pontban foglaltak szerint több tagvállalat is kezeli az érintett személyes adatait, úgy az adatkezeléssel érintett tagvállalatok közös adatkezelőnek minősülnek.

 

 1. Tárolás időtartama, meghatározás szempontjai

 

A tagvállalat a jelentkező személyes adatait a pályázat, jelentkezési időszak lezárultáig kezeli abból a célból, hogy a jelentkezőt az álláslehetőség kapcsán elérje, a pályázatot, jelentkezést elbírálja. 

Álláspályázatok esetén a felvételi eljárást követően külön erre irányuló hozzájáruló nyilatkozat alapján, amennyiben a pályázatot el nem nyert jelentkező kéri, a személyes adatai a pályázat lezárultát követően is szerepelhetnek az álláskeresési adatbázisban is annak érdekében, hogy az esetleges további álláslehetőségekkel a tagvállalat megkereshesse, ezekről tájékoztathassa – a hozzájárulásban rögzített időtartamig.

 

Egyebekben a jelentkezők adatai a pályázat, jelentkezés elbírálását követően 4 évig kerülnek tárolásra, a tagvállalat jogos érdeke alapján: az esetleges jogi igények, hatósági, bírósági eljárások, hatósági ellenőrzések lehetőségére tekintettel.

A fenti időtartamok lejártát követően a ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell; törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.

Amennyiben a jelentkező nem pályázatra jelentkezett, a fenti határidők számítása a jelentkezése, önéletrajza beadásának időpontjától történik.

 

 1. Adatovábbításról, adatfeldolgozó személyéről, közös adatkezelésről tájékoztatás

 

A VIDEOTON vállalatcsoport részére szoftver bérbeadási – és azon belül szerveren történő adattárolási – szolgáltatást nyújt a HRSzoftver Kft. (2045 Törökbálint, Kossuth Lajos utca 40.), így ő adatfeldolgozónak minősül. Számára a szoftverhasználathoz kapcsolódó személyes adatok a jogszabályi keretek között, az adatbiztonság garantálása mellett – az adatfeldolgozó és a VIDEOTON HOLDING ZRt. közötti szerződés alapján – hozzáférhetővé válnak.

 

Az 5. pontban írtak alapján, amennyiben több tagvállalat is kezeli az érintett személyes adatait, úgy ezen tagvállalatok közös adatkezelőnek minősülnek.

 

 1. Érintetti jogok

 

A jelen tájékoztató szerinti személyes adataihoz kapcsolódóan a jelentkezőknek, mint érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak az alábbiak szerint:

 • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 • helyesbítés kérésének joga - amennyiben egy adat elavult vagy helytelen
 • törlés kérése (elfeledtetéshez való jog – hozzájáruláson alapuló adatkezelésnél, meghatározott jogszabályi feltételek fennállása esetén), hozzájárulás visszavonása;
 • tiltakozás a személyes adat használata ellen –a jogos érdek alapján kezelt adatoknál;
 • az adat kezelésének korlátozása – meghatározott jogszabályi feltételek esetén;
 • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése;
 • adathordozhatósághoz való jog (szerződésen vagy hozzájáruláson alapuló adatkezelésnél kérésre az adatok géppel olvasható formátumban rendelkezésre bocsátása, más adatkezelőnek továbbítása)

Az érintetti jogokról, gyakorlásuk módjáról részletes leírást ad az egyes tagvállalatok Adatvédelmi Tájékoztatója, illetve tájékoztatás kérhető a tagvállalat Adatvédelmi Tájékoztatójában megjelölt képviselőjétől.

 

 1. Az érintettek jogorvoslati lehetőségei

 

Az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5., e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.  A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

 

 1. Adatkezelő, képviselője, elérhetőségei

 

Adatkezelő: VIDEOTON HOLDING ZRt. és/vagy a VIDEOTON vállalatcsoportba tartozó tagvállalatok az 5. pont szerint.

A VIDEOTON vállalatcsoport tagvállalatainál nem kötelező a GDPR 37-39. cikke szerinti adatvédelmi tisztviselő választása.

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban a tagvállalat képviseletében eljár: a tagvállalat Adatvédelmi Tájékoztatójában megjelölt szervezeti egysége, illetve az ott megjelölt, adatvédelmi kérdésekben megbízott munkatárs(ak) a feltüntetett elérhetőségekkel.

                                                                                                      

 

Jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete – GDPR 12-13. cikkében előírtakra tekintettel készült.

Jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl a tagvállalatok részletes adatvédelmi elveit, szabályozását az egyes tagvállalatok Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza, amely a tagvállalat honlapján és a tagvállalat humánpolitikai részlegén elérhető. A VIDEOTON vállalatcsoport tagvállalatainak listája megtalálható a www.videoton.hu oldalon.

 

 

Székesfehérvár, 2019.november.06